• Funkční cookies

 • Cookies pro sociální média a reklamy

Všeobecné podmínky užívání služeb na portálu www.chytryhonza.cz(platné od 1. 5. 2018)

Preambule

Poskytovatel je společnost, která má zájem poskytovat Uživateli Služby spočívající v Zajištění informace, Zajištění srovnání produktů, Zprostředkování smluv o Finanční službě a s tím související služby.

Uživatel má zájem tyto Služby Provozovatele využít a s ohledem na uvedené jsou níže sjednány tyto Všeobecné podmínky.

 1. Článek 1 Definice

  1. 1.1 Pro účely těchto Všeobecných podmínek mají následující výrazy a fráze začínající velkým písmenem níže uvedený význam, pokud není v kontextu použito jinak:
   1. 1.1.1 AZ - zákon č. 121/2000 Sb. autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů;
   2. 1.1.2 Finanční služba – bankovní, úvěrová, platební nebo pojistná služba a další služby dle § 1841 NOZ, které je Poskytovatel oprávněn zprostředkovávat online na příslušných částech Webu;
   3. 1.1.3 IP adresa – jedinečná síťová adresa zařízení připojeného k síti definovaná číslem podle užitého standardu;
   4. 1.1.4 IS – informační systém Poskytovatele dostupný na Webu, jehož prostřednictvím poskytovatel zajišťuje Služby pro Uživatele;
   5. 1.1.5 Jednorázová smlouva - je Smlouva uzavřená mezi Uživatelem a Poskytovatelem jednorázově na základě Předregistrace za podmínek VP s tím, že Uživatel při uzavření Jednorázové smlouvy souhlasí s VP a zároveň sděluje Poskytovateli své údaje nezbytné pro zajištění konkrétní Služby (případně další údaje) a zároveň souhlasí s tím, že na základě údajů poskytnutých Uživatelem Poskytovateli je Poskytovatel oprávněn zajistit Registraci za Uživatele, nebo její přípravu;
   6. 1.1.6 Kalkulátor – srovnávač finančních a jiných produktů na Webu, jehož prostřednictvím Poskytovatel zajišťuje Službu Zajištění srovnání produktů;
   7. 1.1.7 Nákupní košík – část Webu automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí Webu, zejména přidáním nebo odebráním Finanční služby a změnou parametrů vybrané Finanční služby;
   8. 1.1.8 NOZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
   9. 1.1.9 Poskytovatel – společnost Chytrý Honza a.s., IČO: 290 48 770, se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20978. Poskytovatel je společnost registrovaná v registru vedeném Českou národní bankou jako pojišťovací makléř a jako pojišťovací agent, zprostředkovatel spotřebitelských úvěrů a investiční zprostředkovatel. Další informace o Poskytovateli jsou naleznete v sekci Informace pro zákazníky.;
   10. 1.1.10 Produktový partner – je smluvní partner Poskytovatele, zejména banka, pojišťovna apod., která nabízí produkty uváděné v rámci Služby Zajištění Informace nebo porovnávané v rámci Služby Zajištění srovnání produktů, nebo Finanční služby zprostředkovávané v rámci činnosti Zprostředkování smluv o Finanční službě;
   11. 1.1.11 Předregistrace - je elektronická registrace Uživatele do systému Poskytovatele na Webu provedená na základě vyplnění údajů Uživatelem před využitím Služby, jestliže Uživatel současně nepožádal o provedení Registrace; na základě Předregistrace není Uživateli zřízen Uživatelský účet; Předregistrace je bezplatná;
   12. 1.1.12 Registrace – je elektronická registrace Uživatele do systému Poskytovatele na Webu, a to vyplněním povinných registračních údajů, zejména, jména, příjmení, data narození, uživatelského jména a hesla, případně dalších údajů požadovaných na Webu při Registraci (povinné údaje jsou na Webu označeny); Registrace je bezplatná;
   13. 1.1.13 Rámcová smlouva – je smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem Registrací za podmínek stanovených VP; na základě uzavření této Rámcové Smlouvy uzavírají Uživatelé s Poskytovatelem jednotlivé Smlouvy na jednotlivé Služby;
   14. 1.1.14 Služby – jsou služby poskytované Poskytovatelem prostřednictvím Webu, které jsou blíže specifikovány v těchto VP, jedná se zejména o Služby Zajištění Informace, Zajištění srovnání a sjednání produktů a Zprostředkování smluv o Finanční službě;
   15. 1.1.15 Služby třetích stran – další služby, které jsou poskytovány prostřednictvím Služeb za podmínek stanovených v těchto VP a ve speciálních podmínkách stanovených pro příslušnou službu, k jejichž poskytování je Poskytovatel oprávněn, resp., které jsou poskytovány odlišnými subjekty od Poskytovatele;
   16. 1.1.16 Smlouva – Smlouva o poskytování Služeb včetně veškerých příloh a dodatků, která je uzavíraná mezi Uživatelem a Poskytovatelem prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, zejména přes veřejnou sít Internet za podmínek stanovených těmito VP; tato se uzavírá v rámci každé Služby objednané Uživatelem na základě Rámcové smlouvy, nebo jako Jednorázová smlouva;
   17. 1.1.17 Suspendace – zavedení technických prostředků Poskytovatele směřujících k omezení Služeb na straně Uživatele při naplnění podmínek daných Smlouvou nebo těmito VP; technické prostředky používané v rámci Suspendace jsou zejména blokace Uživatelského účtu nebo omezení rozsahu poskytování Služeb co do jejich kvantity nebo kvality, nebo další způsoby uvedené na Webu nebo ve Smlouvě, v důsledku užití těchto prostředků mohou být Služby nepoužitelné (nejedná se však o faktické ukončení Smlouvy);
   18. 1.1.18 Uživatel – fyzická nebo právnická osoba, která odebírá od Poskytovatele Služby za podmínek stanovenými těmito VP a Smlouvou;
   19. 1.1.19 Uživatelský účet – je účet, který Poskytovatel umožní Uživateli vytvořit na Webu za účelem poskytování Služeb, tento účet je definován uživatelským jménem a je chráněn heslem, které se vytvoří Registrací; toto heslo si Uživatel může libovolně měnit;
   20. 1.1.20 VP – tyto Všeobecné podmínky užívání služeb na portáluwww.chytryhonza.cz;
   21. 1.1.21 Web – internetová adresa Poskytovatelewww.chytryhonza.cz;
   22. 1.1.22 Zajištění informace – Služba, kde Uživatel jako příkazce uzavře s Poskytovatelem jako příkazníkem příkazní smlouvu ve smyslu § 2430 a násl. NOZ (tedy Smlouvu ve smyslu těchto VP), na základě které Poskytovatel zjistí informaci (tedy na základě jednotlivého konkrétního požadavku Uživatele) o finančních či jiných produktech výhradně jeho Produktových partnerů, včetně předchozích zkušeností jejichuživatelů, a to pouze v tom rozsahu, jak je Poskytovatel tyto informace schopen zajistit prostřednictvím Webu;
   23. 1.1.23 Zajištění srovnání a sjednání produktů – Služba, kde Uživatel jako příkazce uzavře s Poskytovatelem jako příkazníkem příkazní smlouvu ve smyslu § 2430 a násl. NOZ (tedy Smlouvu ve smyslu těchto VP), na základě které Poskytovatel provede pro Uživatele online srovnání základních parametrů finančních či jiných produktů výhradně jeho Produktových dodavatelů podle Uživatelem zadaných údajů a zajistí Uživateli navazující bezplatné služby směřující ke zprostředkování možnosti uzavřít Smlouvu o srovnávaných produktech, a to prostřednictvím svého call centra a sítě poradců registrovaných u České národní banky;
   24. 1.1.24 Zprostředkování smluv o Finanční službě – činnost, kde Poskytovatel na základě své registrace u České národní banky zprostředkuje jménem a na účet Produktového partnera online sjednání a uzavření smlouvy o Finanční službě ve smyslu § 1841 NOZ s Uživatelem.
 2. Článek 2 Předmět VP

  1. 2.1 Tyto VP stanovují vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Uživatelem při poskytování Služeb.
  2. 2.2 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu mohou být poskytovány Služby třetích stran.
 3. Článek 3 Služby a jejich cena

  1. 3.1 Služby jsou poskytovány prostřednictvím IS veřejně Uživatelům po předchozí Registraci, kterou je uzavřena Rámcová smlouva, na základě jednotlivých Smluv uzavřených pro každou Službu, nebo bez předchozí Registrace na základě jednotlivé Smlouvy.
  2. 3.2 Poskytovány jsou zejména následující služby:
   1. 3.2.1 Zajištění informace,
   2. 3.2.2 Zajištění srovnání a sjednání produktů,
   3. 3.2.3 Zprostředkování smluv o Finanční službě.
  3. 3.3 Jednotlivé služby se považují každá za samostatnou Službu.
  4. 3.4 Předmětem VP není poskytování konkrétní služby příslušným Produktovým partnerem (bankou, pojišťovnou apod.) či služeb na ni navázaných, ani žádná práva a povinnosti k takovým službám vázané, propojené, akcesorické, apod.
  5. 3.5 Služby jsou ze strany Poskytovatele poskytovány bezplatně.
  6. 3.6 Služba spočívající ve Zprostředkování smluv o Finanční službě je vůči Uživateli vykonávána bezplatně, avšak Uživatel je pro dokončení nákupu příslušné Finanční služby povinen uhradit cenu zprostředkované Finanční služby uvedenou na Webu, kterou vždy určuje příslušný Produktový partner.
 4. Článek 4 Zajištění informace

  1. 4.1 Uživatel zadá prostřednictvím IS vstupní informace, za pomocí kterých se Poskytovatel pokusí zjistit výstupní informaci, o které má za to, že odpovídá zadání Uživatele. Tuto informaci Poskytovatel zobrazí v rámci IS Uživateli.
  2. 4.2 Takto se zejména Poskytovatel pokusí zjistit informace o finančních a jiných produktech Produktových partnerů nebo jiné informace, jejichž zjištění umožňuje IS.
  3. 4.3 V rámci této Služby přináší Poskytovatel informace o finančních a jiných produktech výhradně jeho Produktových partnerů, včetně předchozích zkušeností uživatelů těchto produktů. Poskytovatel zveřejňuje v rámci této Služby informace o finančních a jiných produktech Produktových partnerů způsobem a v rozsahu, v jakém informace o nabídkách finančních produktů Produktových partnerů od těchto obdržel. Poskytovatel neodpovídá za správnost ani obsah zjištěných informací, čehož si je Uživatel vědom, a Uživatel se výslovně vůči Poskytovateli vzdává jakýchkoliv nároků, včetně nároků budoucích plynoucích ze zjištěných informací nebo jejich nesprávnosti poskytnutých Poskytovatelem při Zajištění informace.
 5. Článek 5 Zajištění srovnání a sjednání produktů

  1. 5.1 Uživatel může prostřednictvím IS požádat Poskytovatele o Zajištění srovnání produktů.
  2. 5.2 Poskytovatel na základě pokynu Uživatele a údajů zadaných Uživatelem do IS provede pomocí Kalkulátoru online srovnání základních parametrů finančních a jiných produktů Produktových partnerů tak, aby Uživatel získal orientační představu o produktech.
  3. 5.3 Činnost Kalkulátoru je automatizována a vychází z informací o finančních a jiných produktech dodaných Produktovými partnery. Algoritmus Kalkulátoru umožňuje Uživateli z množiny produktů, o nichž jsou prostřednictvím Webu poskytovány informace, vybrat na základě Uživatelem zadaných údajů primárně ty produkty Produktových partnerů, jejichž základní parametry korelují s údaji zadanými Uživatelem do Kalkulátoru. Tím dochází k neadresné činnosti spočívající ve zveřejňování webového srovnání parametrů různých finančních a jiných produktů Produktových partnerů, přičemž součástí této Služby není platforma, která by obsahovala nabízení, poskytování či zprostředkování produktů..
  4. 5.4 Umožňuje-li to daný finanční produkt, má Uživatel po provedení srovnání možnost uzavřít Smlouvu o vybraném finančním produktu. Pokud zde tato možnost není, může být Uživatel na základě zadaných údajů bezplatně kontaktován pracovníkem call centra Poskytovatele, a to za účelem zprostředkování možnosti uzavřít Smlouvu o srovnávaných produktech. Po provedení srovnání může dojít také k přesměrování Uživatele na webovou stránku Produktového partnera, který je poskytovatelem takového produktu, pokud o to Uživatel projeví zájem.
  5. 5.5 Seznam kategorií produktů, které je možné prostřednictvím Kalkulátoru srovnat, a jejich struktura, jsou uvedeny na Webu a můžou být Poskytovatelem průběžně měněny či doplňovány.
  6. 5.6 Uživatel bere na vědomí, že činnost Poskytovatele v tomto případě nespočívá v poskytování jakýchkoliv doporučení o vhodnosti nebo nevhodnosti konkrétního produktu.
  7. 5.7 Poskytovatel neodpovídá za správnost ani obsah zjištěných informací, čehož si je Uživatel vědom, a Uživatel se výslovně vůči Poskytovateli vzdává jakýchkoli nároků, včetně nároků budoucích plynoucích ze zajištěných informací nebo jejich nesprávnosti poskytnutých Poskytovatelem při Zajištění srovnání produktů.
 6. Článek 6 Zprostředkování smluv o Finanční službě

  1. 6.1 Poskytovatel vytváří a provozuje část Webu, na níž může Uživatel sjednat a uzavřít smlouvu o Finanční službě. Veškeré informace, které je Poskytovatel povinen sdělit Uživateli jako svému zákazníkovi jsou k dispozici v sekci Informace pro zákazníky, a to na následujícím odkazu: https://www.chytryhonza.cz/uvod/informace-pro-zakazniky.
  2. 6.2 Uživatel může prostřednictvím Poskytovatele sjednat a uzavřít smlouvu zejména o následujících Finančních službách:
   1. 6.2.1 cestovní pojištění;
   2. 6.2.2 pojištění majetku.
  3. 6.3 Poskytovatel zprostředkovává sjednání a uzavření smluv o Finanční službě s Produktovými partnery uvedenými v příslušné části Webu, a to konkrétně na následujícím odkazu: https://www.bonnet.cz/partneri/.
  4. 6.4 Uživatel zadá v příslušné sekci na Webu parametry poptávané Finanční služby. Zadaná data jsou automaticky zpracována a následně jsou automaticky vygenerovány ty Finanční služby Produktových partnerů, které korelují s údaji zadanými Uživatelem. Tato činnost je automatizovaná a vychází z informací o finančních a jiných produktech dodaných Produktovými partnery. Uživateli je umožněno vložit vybranou (vybrané) Finanční službu (služby) do Nákupního košíku.
  5. 6.5 Ke sjednání náležitostí smlouvy o Finanční službě dojde prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře v Nákupním košíku.
  6. 6.6 Po vyplnění objednávkového formuláře zvolí Uživatel způsob platby za Finanční službu.
  7. 6.7 Poskytovatel nabídne tyto způsoby platby za finanční služby vložené do Nákupního košíku:
   1. 6.7.1 bankovním převodem na bankovní účet Poskytovatele nebo Produktového partnera uvedený v informačním emailu dle čl. 6.9 níže,
   2. 6.7.2 platební kartou prostřednictvím internetové platební brány,
   3. 6.7.3 jiným způsobem uvedeným na Webu.
  8. 6.8 Poskytovatel si vyhrazuje právo znemožnit Uživateli vybrat kterýkoliv z výše uvedených způsobů placení.
  9. 6.9Zvolí-li Uživatel platbu bankovním převodem, zašle Poskytovatel veškeré platební údaje Uživateli emailem. Uživatel je povinen uhradit cenu Finanční služby ve lhůtě splatnosti uvedené v tomto emailu.
  10. 6.10 Pokud není uvedeno jinak, pro Finanční službu platí, že smlouva je uzavřena:
   1. 6.10.1 při platbě bankovním převodem okamžikem připsání platby na účet Poskytovatele nebo Produktového partnera,
   2. 6.10.2 při platbě platební kartou prostřednictvím internetové platební brány okamžikem odepsání platby z bankovního účtu Uživatele,
  11. 6.11 Uživatel nese veškeré náklady jím zvoleného způsobu placení, nebude-li na Webu uvedeno jinak.
  12. 6.12 Po uzavření smlouvy o Finanční službě zašle Poskytovatel Uživateli emailem příslušnou smlouvu o Finanční službě včetně dokladu o zaplacení, obchodních podmínek a dalších povinně poskytovaných dokumentů a informací (všeobecné a zvláštní pojistné podmínky, pojistka apod.).
  13. 6.13 Pro Uživatele, kterým poskytuje službu Zprostředkování smlouvy o Finanční službě, provozuje Poskytovatel infolinku na telefonním čísle uvedeném v příslušné části Webu. Prostřednictvím této infolinky Poskytovatel zejména poskytuje Uživateli informace související se službou Zprostředkování smlouvy o Finanční službě.
  14. 6.14 Uživatel bere na vědomí, že tyto VP se nevztahují na jednotlivé smlouvy o Finančních službách, které se řídí podmínkami příslušných Produktových partnerů. Poskytovatel zajišťuje dostupnost podmínek Finančních služeb, jakož i všech povinně poskytovaných informací o Finančních službách (včetně informací o zpracování osobních údajů Produktovými partnery) na Webu. Uživatel je povinen se s těmito informacemi seznámit a svoje seznámení, příp. souhlas s nimi potvrdit před uzavřením smlouvy o Finanční službě, pomocí příslušných zaškrtávacích polí. V opačném případě nebude Uživateli uzavření smlouvy o Finanční službě umožněno.
  15. 6.15 Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel není poskytovatelem platebních služeb ani portálů, nenese za jakoukoli realizaci platby přes tyto platební služby odpovědnost a tyto VP se nevztahují na podmínky jejich využití; tyto se řídí podmínkami konkrétní platební služby.
  16. 6.16 Poskytovatel si vyhrazuje právo službu Zprostředkování smlouvy o finanční službě nezajistit v případě, že toto není možné z technických nebo jiných důvodů nebo z důvodů na straně Poskytovatele.
 7. Článek 7 Služby třetích stran

  1. 7.1 Služby třetích stran jsou služby poskytované třetími stranami, zejména Produktovými partnery; tyto se řídí jejich podmínkami (smluvními i zákonnými) a Poskytovatel za ně nenese odpovědnost v žádném rozsahu.
 8. Článek 8 Společná ustanovení pro Služby

  1. 8.1 Uzavřením Smlouvy vždy Uživatel žádá, aby mu Služba byla výslovně poskytnuta bezodkladně.
  2. 8.2 Služby jsou zajišťovány ad-hoc na základě individuální smlouvy s Uživatelem (tj. nikoli systematicky).
  3. 8.3 Uživatel je oprávněn Služby využívat pouze osobně, resp. pro svou vlastní potřebu.
  4. 8.4 Uživatel nesmí při využití Služeb použít jakékoli automatizované prostředky či jiné technické prostředky, které by umožňovaly systematické nebo opakované využívání Služeb. V takovém případě Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu a újmu takovýmto jednáním způsobenou.
  5. 8.5 Poskytovatel je oprávněn na poskytování Služeb uplatnit kdykoli Suspendaci, a to i bez předchozího upozornění Uživatelů, pokud je to nezbytné k ochraně práv Poskytovatele nebo jiných třetích osob (včetně Produktových partnerů a jiných Uživatelů) nebo pokud Uživatel jakýmkoli způsobem poruší tyto VP nebo Smlouvu..
 9. Článek 9 Uzavření, platnost a účinnost Smlouvy

  1. 9.1 Rámcová smlouva se uzavírá Registrací a je uzavřena na dobu neurčitou až do smazání Uživatelského účtu.
  2. 9.2 Jednotlivé Smlouvy k Rámcové smlouvě a Jednorázové smlouvy se uzavírají okamžikem potvrzení jednotlivé Služby na Webu a jsou uzavřeny do okamžiku realizace této jednotlivé Služby. Závazky ze Smluv plynoucí však trvají i po poskytnutí Služby, zejména zákaz systematického využívání Služeb.
  3. 9.3 Smlouva, resp. Rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
  4. 9.4 Rámcovou smlouvu lze ukončit smazáním Uživatelského účtu.
  5. 9.5 Uživatel může takto Uživatelský účet smazat kdykoli bez udání důvodu. Smazání účtu se tedy považuje za výpověď Rámcové smlouvy.
  6. 9.6 Poskytovatel je taktéž bez uvedení důvodu oprávněn Rámcovou smlouvu vypovědět, a to po předchozím emailovém oznámení Uživateli, výpovědní doba je v tomto případě 6 měsíců a po uplynutí těchto 6 měsíců je Poskytovatel oprávněn smazat Uživatelský účet.
  7. 9.7 Od Rámcové smlouvy nebo Smlouvy lze odstoupit ze zákonných důvodů nebo důvodů výslovně uvedených ve VP. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně a smlouva se tímto ruší k okamžiku doručení oznámení o odstoupení (s účinky ex nunc).
 10. Článek 10 Práva a povinnosti Uživatele

  1. 10.1 Uživatel je oprávněn využívat IS pouze pro svou vlastní potřebu.
  2. 10.2 Uživatel je oprávněn obracet se svými připomínkami a žádostmi na Poskytovatele prostřednictvím IS, či jiným způsobem uvedeným na Webu.
  3. 10.3 Uživatel nesmí jakýmkoliv způsobem zasahovat do IS a technologie Poskytovatele, zejména nesmí používat systémových příkazů, které by mohly změnit funkci nebo nastavení systému Poskytovatele nebo jakýmkoli způsobem systematicky a opakovaně využívaly systém Poskytovatele nebo by mohly komukoli způsobit újmu, dále zejména nesmí: používat programové řešení ovlivňující funkcionalitu nebo bezpečnost IS nebo Webu, popř. jakýmkoli způsobem porušující práva třetích osob, Poskytovatele nebo jež nejsou v souladu s právem České republiky nebo Evropských společenství, apod.
  4. 10.4 Uživatel není oprávněn poskytovat nebo zpřístupnit Služby třetím osobám.
  5. 10.5 Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám uživatelské jméno a heslo, ani jakýkoli jiný přístup do Uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna rozumná opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Poskytovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Poskytovateli. Poskytovatel v přiměřené lhůtě poskytne Uživateli nové přístupové údaje.
  6. 10.6 Uživatel je povinen prostřednictvím IS neprodleně informovat Poskytovatele o všech změnách identifikačních údajů Uživatele uvedených v IS.
  7. 10.7 Uživatel je povinen průběžně sledovat novelizace a seznámit se bez zbytečného odkladu se změnami těchto VP.
  8. 10.8 Uživatel je povinen dodržovat platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství, zejména AZ. Veškeré škody, které by takto Poskytovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.
  9. 10.9 Na základě Předregistrace nebo Registrace je Uživatel oprávněn vkládat k produktům Produktových partnerů na Webu svá uživatelská hodnocení. Uživatel však není oprávněn vložit hodnocení, které:
   1. 10.9.1 není vážné, dostatečně určité nebo srozumitelné,
   2. 10.9.2 může představovat jednání v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům, a to zejména ve formě klamavé reklamy, klamavého označení zboží nebo služeb, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, zlehčování, zakázané srovnávací reklamy, nebo jiného obdobného jednání,
   3. 10.9.3 inzeruje, propaguje, získává zákazníky či jinak souvisí s
    1. a) multilevel marketingem a provizními systémy (pyramidové/letadlové hry),
    2. b) erotikou, pornografií (včetně livechatů, sms, audio a/nebo vizuálních služeb) nebo prací tanečnic, společnic nebo hostesek,
    3. c) léky a/nebo léčivými přípravky,
    4. d) neoprávněným rozmnožováním, půjčováním, pronajímáním nebo prodejem předmětů práv duševního vlastnictví,
    5. e) jiným způsobem porušuje platné právní předpisy či dobré mravy.
  10. 10.10 Je-li hodnocení Uživatele autorským dílem ve smyslu AZ, uděluje Uživatel Poskytovateli vložením hodnocení oprávnění k výkonu práva takové autorské dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití, v neomezeném územním, časovém i množstevním rozsahu. Tato licence se uděluje bezúplatně.
 11. Článek 11 Práva a povinnosti Poskytovatele

  1. 11.1 Poskytovatel má právo na Suspendaci při jakémkoli porušení podmínek stanovených Smlouvou nebo VP nebo při jejich obcházení, zejména při jakémkoli systematickém a opakovaném využívání Služeb, které může komukoli být k újmě nebo porušení jakýchkoli právních předpisů, dobrých mravů, zásady slušnosti, apod.
  2. 11.2 V případě hrubého porušení těchto VP nebo Smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů může Poskytovatel zrušit Uživatelský účet.
  3. 11.3 V souladu s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., Poskytovatel zásadně neodpovídá za obsah hodnocení Uživatele dle čl. 9.9 VP. Poskytovatel má právo kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele, smazat, odstranit nebo znepřístupnit tato hodnocení Uživatele.
  4. 11.4 Poskytovatel je oprávněn omezit nebo přerušit poskytování Služeb nebo funkčnost Webu či přístup na něj na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy Webu nebo IS nebo z jiného důvodu na straně Poskytovatele nebo třetí osoby.
  5. 11.5 Poskytovatel je oprávněn změnit přístupové údaje k Uživatelskému účtu (uživatelské jméno a heslo) z naléhavého technického nebo bezpečnostního důvodu i bez souhlasu Uživatele, a to za předpokladu, že toto opatření je nutné k řádnému poskytování Služeb. Takto změněné přístupové kódy (uživatelské jméno a heslo) Poskytovatel Uživateli oznámí bez zbytečného odkladu.
  6. 11.6 Z provozních nebo jiných důvodů může Poskytovatel změnit technické řešení Služby, pokud je to nutné k řádnému plnění Smlouvy.
  7. 11.7 Poskytovatel může Uživatele informovat pod dobu trvání Smlouvy o svých nových Službách.
  8. 11.8 Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit obsah Webu i IS bez předchozího oznámení.
 12. Článek 12 Ochrana údajů a Cookies

  1. 12.1 Pravidla zpracování osobních údajů a používání souborů cookies naleznete v Podmínkách zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici v sekci Informace pro zákazníky na tomto odkazu: https://www.chytryhonza.cz/uvod/informace-pro-zakazniky.
 13. Článek 13 Odpovědnost za škodu a náhrada škody

  1. 13.1 Otázky odpovědnosti za škodu a náhrady škody se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména pak NOZ a AZ.
  2. 13.2 Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, válečné nebo teroristické události, ani za výpadky služby způsobené přerušením přívodu el. energie.
  3. 13.3 Poskytovatel neodpovídá za služby poskytované dalšími subjekty, zejména Produktovými partnery, jejich kvalitu, kvantitu ani jakékoli následky, ani za práva a povinnosti s těmito službami spojené, akcesorické, apod.
  4. 13.4 Poskytovatel neodpovídá za chování jednotlivých Uživatelů ani jejich způsob využívání Webu nebo IS, zejména takového, který není v souladu s těmito VP či AZ, ani za škody a újmu takto vzniklou.
  5. 13.5 Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé výpadky Webu, IS ani výpadky na straně Produktových partnerů.
  6. 13.6 Poskytovatel neodpovídá za jakékoli platby, transakce ani převody (uvedené zejména v čl. 6.7 VP, které Uživatel realizuje. Za tyto odpovídají provozovatelé těchto platebních (transakčních) služeb a portálů.
  7. 13.7 Poskytovatel neodpovídá za kvalitu, dostupnost a rozsah Služeb poskytovaných bezplatně. Z titulu takto poskytovaných Služeb nevzniká právo Uživatele na odstoupení od Smlouvy.
 14. Článek 14 Reklamace a kompenzace

  1. 14.1 Uživatel je oprávněn reklamovat rozsah nebo kvalitu Služby.
  2. 14.2 Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne doručení reklamace. V případě, že je třeba projednat reklamaci se zahraničním Produktovým partnerem, bude Uživatel vyrozuměn o vyřízení reklamace do 2 měsíců od dne jejího doručení.
  3. 14.3 Informace o podávání stížností na činnost Poskytovatele při výkonu činnosti Zprostředkování smluv o Finanční službě jsou k dispozici v sekci Informace pro zákazníky dostupné na následujícím odkazu: https://www.chytryhonza.cz/uvod/informace-pro-zakazniky.
 15. Článek 15 Spotřebitelská ujednání

  1. 15.1 Spotřebitelem je Uživatel – fyzická osoba, která vstoupí do Smluvního vztahu s Poskytovatelem mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
  2. 15.2 Ustanovení tohoto článku VP se použijí v případě, že je Smluvní vztah uzavřen distančním způsobem, tj. bez současné fyzické přítomnosti smluvní stran, nebo mimo obchodní prostory Poskytovatele.
  3. 15.3 Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne jejího uzavření, a to z jakéhokoli důvodu, nebo i bez uvedení důvodu. K odstoupení do Smlouvy lze využít formulář, jehož aktuální znění je dostupné na Webu. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou i tehdy, pokud Spotřebitel v jejím průběhu odeslal Poskytovateli oznámení o tom, že od Smlouvy odstupuje. Vzorové poučení o právu Spotřebitele odstoupit od Smlouvy je přílohou Smlouvy, aktuální znění je dostupné na Webu.
  4. 15.4 Poskytovatel je oprávněn odmítnout uzavření Smlouvy či dodatku rovněž v případě, že Uživatel vstoupil do likvidace, bylo proti jeho osobě zahájeno a probíhá insolvenční řízení nebo návrh na zahájení insolvenčního řízení byl zamítnut pro nedostatek majetku (pokud některá z těchto skutečností nastane v průběhu trvání Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn i bez předchozí výzvy ke zjednání nápravy od smlouvy s okamžitou účinností odstoupit).
 16. Článek 16 Řešení sporů a rozhodné právo

  1. 16.1 Vztahy vyplývající z VP a Smluv se řídí českým právem.
  2. 16.2 Všechny spory mezi stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s nimi budou strany řešit především vzájemnou dohodou a bez zbytečných průtahů.
  3. 16.3 Pro mimosoudní řešení sporu mezi Uživatelem a Poskytovatelem je Uživatel oprávněn obrátit se na finančního arbitra, se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, který je příslušným subjektem k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi Poskytovatelem jako podnikatelem a Uživatelem jako spotřebitelem v případě poskytování finančních služeb uvedených v § 1 odst. 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Bližší informace o tomto způsobu řešení sporu lze nalézt na adrese www.finarbitr.cz.
  4. 16.4 V případě sporu mezi Uživatelem a Poskytovatelem je Uživatel oprávněn obrátit se také na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, která je příslušným subjektem k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi Poskytovatelem jako podnikatelem a Uživatelem jako spotřebitelem v případě poskytování zprostředkování neživotního pojištění a dalších služeb neuvedených v § 1 odst. 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Bližší informace o tomto způsobu řešení sporu lze nalézt na adrese www.coi.cz.
  5. 16.5 Jestliže strany nedojdou k řešení podle předchozích odstavců, mohou se kdykoliv obrátit na příslušný obecný soud.
 17. Článek 17 Změny VP

  1. 17.1 Poskytovatel je oprávněn měnit a doplňovat VP. Každý nový Smluvní vztah se vždy uzavírá na základě platných a účinných VP. Uživatel je povinen odsouhlasit znění VP při Předregistraci nebo Registraci.
  2. 17.2 Změna či doplnění VP bude Uživateli oznamována prostřednictvím emailu vždy alespoň 14 dní před plánovaným dnem účinnosti změny. Jakákoliv změna VP nabývá účinnosti dnem určeným Poskytovatelem, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel tuto změnu neodmítne. Odmítnutí změny VP Uživatel provede zrušením svého Uživatelského účtu.
  3. 17.3 Pokračuje-li Uživatel v používání Služeb i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny VP, projevuje tím svůj souhlas s příslušnou změnou VP.
 18. Článek 18 Závěrečná ustanovení

  1. 18.1 Tyto VP tvoří nedílnou součást Smlouvy.
  2. 18.2 Ujednání ve Smlouvě má přednost před ujednáním ve VP, pokud by však jakékoli ujednání ve Smlouvě bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VP namísto tohoto ujednání ve Smlouvě.
  3. 18.3 Pokud Poskytovatel realizuje jakoukoli akci (zejména propagační, promoční nebo marketingovou akci), která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky akce přednost před podmínkami v těchto VP, pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VP namísto tohoto ujednání z této konkrétní akce.
  4. 18.4 Pokud VP hovoří o škodě, myslí se tímto újma včetně jednotlivých nároků, ze kterých se tato skládá ve smyslu NOZ.
  5. 18.5 Do platných VP lze nahlížet na Webu.
  6. 18.6 Veškerá komunikace, zejména oznámení, výzvy, upomínky, obchodní sdělení, reklamní akce a další propagační zprávy budou strany zasílat zejména elektronicky, tj. prostřednictvím emailu nebo SMS nebo jiným vhodným způsobem.
  7. 18.7 Ukončením trvání Smlouvy nezanikají ta práva a povinnosti smluvních stran VP, jež musí přetrvat až do jejich uspokojení, zejména pohledávky Poskytovatele za Uživatelem a jiné závazky Uživatele, zejména sankční nároky Poskytovatele.
  8. 18.8 Pokud se některé ustanovení těchto VP nebo Smlouvy ukáže jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost Smlouvy nebo VP jako celku. Poskytovatel navrhne nové ustanovení, které nahradí stávající ustanovení a které bude co nejlépe odpovídat původnímu účelu.
  9. 18.9 Tyto VP nabývají platnosti a účinnosti dne 12. 2. 2016.

Informace poskytované Spotřebiteli před uzavřením smlouvy prostředky komunikace na dálku nebo mimo obchodní prostory Poskytovatele Poučení o právu Spotřebitele na odstoupení od smlouvy (dále jen „Informace“)

Preambule

Poskytovatel je oprávněn v souladu právními předpisy poskytovat služby související s poskytováním informací o finančních a jiných produktech svých Produktových partnerů a srovnání jejich základních parametrů, čímž dochází k neadresné činnosti spočívající ve zveřejňování webového srovnání parametrů různých produktů Produktových partnerů, a zprostředkování uzavření smluv o finančních produktech.

Spotřebitel má zájem tyto služby využívat.

S ohledem na tuto skutečnost poskytuje Poskytovatel Spotřebiteli ve snaze jej co nejlépe informovat o některých podstatných otázkách smluvního vztahu v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, před případným uzavřením smlouvy o poskytování služeb následující informace. Tyto informace se týkají obsahu smluvního vztahu, včetně možnosti odstoupit od smlouvy.

Článek 1 Úvodní ustanovení

Spotřebitelem je Uživatel – fyzická osoba, která uzavře smlouvu s Poskytovatelem mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Poskytovatelem: je společnost Chytrý Honza a.s., IČO: 290 48 770, se sídlem Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20978, e-mail: info@chytryhonza.cz, telefon: 775 785 248 nebo +420 733 777 333, internetové stránky: www.chytryhonza.cz.

Službou: jsou služby poskytované Poskytovatelem prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele, které jsou blíže specifikovány ve všeobecných podmínkách. Aktuální znění všeobecných podmínek vztahujících se k poskytování Služby je dostupné na internetových stránkách Poskytovatele.

Článek 2 Ujednání o ceně a dalších nákladech, platby

Služby jsou Spotřebiteli poskytovány bezplatně.

Náklady na prostředky komunikace na dálku se zásadně neliší od základní sazby.

Článek 3 Práva z vadného plnění, stížnosti

V případě jakýchkoli nedostatků či nesrovnalostí v poskytování Služby je Spotřebitel oprávněn obrátit se na Poskytovatele, a to zejména prostřednictvím elektronické pošty. Kontaktní údaje jsou uvedeny v čl. 1.2 této Informace.

V případě závažného porušování povinností ze strany Poskytovatele má Spotřebitel mj. právo na odstoupení od smlouvy. Podrobnosti jsou uvedeny ve všeobecných podmínkách Poskytovatele, jejichž aktuální znění je dostupné na webových stránkách Poskytovatele, a v této Informaci.

Stížnosti Spotřebitelů se bude Poskytovatel snažit řešit především mimosoudně formou jednání. Spotřebitel je rovněž oprávněn obrátit se se stížností na příslušný Českou národní banku, Finančního arbitra či Českou obchodní inspekci.

Informace o podávání stížností na činnost Poskytovatele při výkonu činnosti Zprostředkování smluv o Finanční službě jsou přístupné v sekci Informace pro zákazníky dostupné na tomto odkazu: https://www.chytryhonza.cz/uvod/informace-pro-zakazniky.

Článek 4 Trvání smlouvy a její ukončení

Smlouva o poskytování Služby je uzavírána na dobu neurčitou, a to buď formou rámcové smlouvy, nebo formou jednorázové smlouvy.

Smlouvu lze bez ohledu na dobu jejího trvání ukončit odstoupením. Podmínky, postup a další informace jsou uvedeny dále v této Informaci. Na internetových stránkách Poskytovatele je dostupné aktuální znění formuláře pro odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím této lhůty.

V případě odstoupení Spotřebitele od smlouvy podle předchozího článku vrátí Poskytovatel Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí Spotřebitele odstoupit od smlouvy, všechny platby, které od Spotřebitele obdržel. Platby budou vraceny výlučně bezhotovostně. Spotřebiteli tím nevzniknou další náklady.

Pokud Spotřebitel požádal, aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatí Poskytovateli částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy Poskytovatele informoval o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě. Jestliže však Spotřebitel požádal o plnění podle čl. 5.3 této Informace, má Poskytovatel právo požadovat plnou úhradu toho, co již bylo z jeho strany zcela splněno.

Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou je možné ukončit mj. dohodou smluvních stran a výpovědí. Smlouvu je možné vypovědět z jakéhokoli důvodu, nebo i bez udání důvodu, výpovědní lhůta činí 6 měsíců. Podrobnosti a další možnosti ukončení smlouvy jsou uvedeny ve všeobecných podmínkách Poskytovatele. Aktuální znění všeobecných podmínek vztahujících se k poskytování Služby je dostupné na webových stránkách Poskytovatele.

Článek 5 Závěrečná ustanovení

Poskytovatel si vyhrazuje právo zaslat Spotřebiteli před uzavřením smlouvy na poskytování Služeb novou Informaci, jestliže od doby poskytnutí původní Informace došlo ke změnám. Zasláním nové Informace se původní Informace ruší.

V případě, že ve lhůtě 14 dní ode dne poskytnutí této Informace dojde k uzavření smlouvy o poskytování Služby, stane se tato Informace součástí uzavřené smlouvy.

Údaje obsažené v této Informaci lze změnit až do doby uzavření smlouvy o poskytování Služby dohodou Poskytovatele a Spotřebitele. V takovém případě se součástí smlouvy dle předchozího odstavce stane Informace ve změněném znění.

Neobsahuje-li tato Informace veškeré údaje uvedené v § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, budou tyto údaje sděleny Spotřebiteli v textové podobě nejpozději do okamžiku započetí poskytování Služby.